हिन्दी | English
trti.cg@nic.in 0771-2960530          

List of Schedule Caste

Scheduled Caste

SNo. Name SNo. Name
1. Audhelia 23. Dom, Dumar, Dom, Domar, Doris
2. Bagri, Bagdi 24. Ganda, Gandi
3. Bahna, Bahana 25. Ghasi, Ghasia
4. Balahi, Balai 26. Holiya
5. Banehada 27. Kanjar
6. Barahar,Basod 28. Katia, Patharia
7. Bargunda 29. Khatik
8. Basor, Burud, Bansor,
Bansodi,Bansphor,Basar
30. Koli, Kori
9. Bedia 31. Khangar,Kanera,Mirdha
10. Beldar, Sunkar 32. Kuchbandhia
11. Bhangi,Mehtar, Balmiki,
Lalbegi, Dharkar
33. Mahar, Mehra, Mehar
12. Bhanumati 34. Mang, Mang Garodi, Mang Garudi,
Dankhani Mang, Mang Mahasi, Madari
13. Chadar 35. Meghwal
14. Chamar, Chamari, Bairwa, Bhamhhi, Jatav,
Mochi, Regar, Nona, Rohidas, Satnami,
Suryavanshi, Suryaram Nami, Ahirwar,
Chamar, Mangan, Raidas
36. Moghia
15. Chidar 37. Muskhan
16. Chikwa, Chikvi 38. Nat, Kalbelia, Sapera, Navdigar, Kubutar
17. Chitar 39. Pasi
18. Dahait, Dahayat, Dahat 40. Rujjhar
19. Dewar 41. Sansi,Sansia
20. Dhanuk 42. Silawat
21. Dhed, Dher 43. Zamral
22. Dohor

PDF Document